ســـوم 
هفتــــم 
چهلـــم 
سال . . .
چنـــد ســــال دیگــــر

بایــــد عــــزادار نبـــودن هایت باش