لبخند تو
چون زورقی طلایی
بر دریای نیلی دلم گذر می کند
پیش چشمانم
چه زیبایی