رشکوه و لطیفی، مثل اوج ترانه
گرمی و زندگی بخش، مثل خواب جوانه
گرمی ات چشم خورشید، نرمی ات موج مهتاب
پاکی ات روح گل ها، خوبی ات بی کرانه
مرغکان نگاهم، از افق های چشمم
آورند از برایت نامه عاشقانه
آمدم بی بهانه، بار دیگر به سویت
ور بپرسی بگویم:
از تو بهتر بهانه؟!