وقتي اشك هايم روي دف ريخت
دف،تر شد !
و من شعرهايم را
روي همين دفتر نوشتم .
حالا نپرس
چرا كلمات در شعرهايت مي رقصند !